OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA DRUGI TREKKING W REWALU W DNIACH 24-29 WRZEŚNIA 2019

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE

NA DRUGI TREKKING W REWALU

W DNIACH 24-29 WRZEŚNIA 2019

 

HOTEL: ,,SUNSET SPA" UL. KLIFOWA 14 REWAL                                   

 

UWAGA !

KONIECZNE JEST PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ KOPII AKTUALNEGO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OBU STRON ).

W PRZECIWNYM WYPADKU KONIECZNA BĘDZIE DOPŁATA DO PEŁNYCH KOSZTÓW POBYTU ( PONAD OPŁACONE 100 ZŁ )

Czytaj dalej...

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA DRUGI TREKKING W REWALU W DNIACH 24-29 WRZEŚNIA 2019

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE

NA DRUGI TREKKING W REWALU

W DNIACH 24-29 WRZEŚNIA 2019

 

HOTEL: ,,SUNSET SPA" UL. KLIFOWA 14 REWAL                             

 

UWAGA !

KONIECZNE JEST PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ KOPII AKTUALNEGO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OBU STRON ).

W PRZECIWNYM WYPADKU KONIECZNA BĘDZIE DOPŁATA DO PEŁNYCH KOSZTÓW POBYTU ( PONAD OPŁACONE 100 ZŁ )

 

 

LP

NAZWISKO

IMIE

1

Anioł

Halina

2

Berger

Teresa

3

Bieńkowska

Krystyna

4

Boińska

Jadwiga

5

Brzezińska

Hanka

6

Cybulska

Danuta

7

Fijałkowska

Danuta

8

Gielżyńska

Iwona

9

Gołębiewska

Józefa

10

Hełmińska

Ewelina

11

Kałek

Maria

12

Kowalewska

Maria

13

Książkowska

Urszula

14

Kubaczyk

Irena

15

Kurmin

Grażyna

16

Lubera

Anna

17

Łakoma

Krystyna

18

Manek

Barbara

19

Mikołajczak

Grażyna

20

Pawłowska

Ewa

21

Płachecka

Edwarda

22

Pokora

Danuta

23

Popek

Urszula

24

Popiela

Bożena

25

Rokoszewska

Anita

26

Skorniak

Maria

27

Skrzypińska

Irena

28

Skwierawska

Anna

29

Sobczyk

Anna

30

Stawska

Barbara

31

Treumann

Cecylia

32

Wasilak

Teresa

33

Woroch

Lucjanna

34

Woźniak

Stefania

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Poznań, dnia 29 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 13 sierpnia 2019 r. na  „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” pn. „ XXV JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK”.

Niniejszym Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” informuje, że został wybrany wykonawca audytu: Małgorzata Makowska – Kancelaria Biegłego Rewidenta.

W ramach postępowania ofertowego wpłynęły trzy oferty, z których dwie spełniały wymogi formalne i zostały uznane za ważne, są to: 

  1. Wielkopolskie Centrum Audytorsko – Księgowe Spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, data wpływu oferty: 27 sierpnia 2019 r., liczba zdobytych punktów: 84 pkt/100 pkt.
  2. Małgorzata Makowska – Kancelaria Biegłego Rewidenta, ul. Ajschylosa 34, 60-461 Poznań, data wpływu oferty: 28 sierpnia 2019 r., liczba zdobytych punktów: 97 pkt/100 pkt.

Czytaj dalej...

Badania kliniczne w potrójnie ujemnym raku piersi

Możliwy jest udział w badaniu klinicznym w potrójnie ujemnym raku piersi prowadzonym  w Krakowie. 

 

Na czym polega badanie?

Badanie oparte jest na tzw. terapeutycznej plazmaferezie. Procedura polega na filtrowaniu i usuwaniu z krwi pacjentek rozpuszczalnych czynników wykorzystywanych przez nowotwór do obrony przed naturalnymi mechanizmami przeciwnowotworowymi organizmu.

 

Kto może wiząć udział w badaniu?

Do badania kwalifikowane są chore na:

- uogólnionego raka piersi (obecność przerzutów)

- po 3 liniach chemioterapii stosowanej z powodu choroby przerzutowej (w tym muszą być zastosowane taksany oraz pochodne platyny)

- prawidłowe parametry wydolności wątroby i nerek

 Jak się zgłosić?

Kontakt – Sekretariat Kliniki Onkologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie – 12 424 8912

Czytaj dalej...

Komunikat do zapytania ofertowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT

do Zapytania ofertowego z dnia 13 sierpnia 2019 r. na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” pn. „XXV JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK”.

Niniejszym Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” przedłuża termin składania ofert do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”. Ofertę, kompletną wraz z załącznikami, opatrzoną podpisami i pieczęcią Wykonawcy, należy złożyć w formie elektronicznej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za ważne będą uznane wyłącznie oferty złożone w formancie PDF.

Wszystkie pozostałe wymagania zapytania ofertowego zostają bez zmian.

Szczegóły na stronie: PRZEJDŹ

Czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - PROJEKT POD NAZWĄ „XXV JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK”

Projekt pod nazwą „ XXV JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK”
Współfinansowany przez PFRON


Poznań, dnia 13 sierpnia 2019 r.


Zapytanie ofertowe


Przedmiot: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.


Zamawiający:
Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
Tel. 61 8333 665
KRS 0000075164
NIP: 783-14-95-516
Regon: 631275027
Adres strony internetowej: http://www.amazonki.poznan.pl/
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Status organizacji pożytku publicznego: TAK
Zamawiający nie jest płatnikiem VAT


I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania publicznego.:
„XXV JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK”
Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000253/15/D z dnia 6 maja 2019 r.
Okres całkowity realizacji projektu: od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Okres podlegający audytowi: od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Koszt projektu w części podlegającej audytowi: 96.250,00 zł, w tym ze środków PFRON: 65.520,00
zł.
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu w części podlegającej audytowi: 96.250,00 zł.

II. Wprowadzenie

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.
2. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zapytanie prowadzone jest w ramach Projektu „XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Spartakiada Amazonek” współfinansowanego przez PFRON.

III. Cel audytu

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

IV. Zakres audytu zewnętrznego.

1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Zamawiającego. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.

2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:

a. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,
b. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
c. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Zamawiającego do rozliczenia przyznanego dofinansowania, są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.

3. Audyt obejmuje w szczególności:

a. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:

1. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
2. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
3. sprawdzenie wniesienia przez Zamawiającego wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
4. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,
5. sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
6. sprawdzenie statusu podatkowego Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku VAT),

b. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,

c. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

d. weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Zamawiającego (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,

e. o ile dotyczy to Zamawiającego – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Zamawiający prawidłowo stosuje ustawę z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). W przypadku gdy Zamawiający nie będzie zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności.

f. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,

g. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,h. sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

4. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23).

5. Przygotowana analiza/audyt winna zostać przekazana Zamawiającemu w wersji pisemnej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji Word i PDF.

V. Wymagania dotyczące oferenta

1. Oferent powinien wykazać się niezbędnym doświadczeniem w zakresie prowadzenia audytu oraz dysponowaniem osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.

2. Przez podmioty o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmioty:

a. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,

b. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),

c. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

d. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.

3. Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 2 pkt a)-d) stosuje się odpowiednio.

4. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:

a. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, z podaniem źródła (podmiotu/instytucji finansującej) wraz z terminem ich wykonania,

b. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

c. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu stanowi wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.

6. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

7. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Zamawiającego. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:

a. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu,

b. jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

c. osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,

d. w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego Zamawiającego,

e. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,

f. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje,
g. z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

8. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.

9. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą audytu zewnętrznego. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

10. Wyłączeniu podlegają podmioty, które nie będą w stanie świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia zakończonego wystawieniem faktury albo rachunku.

V. Wymagania dotyczące raportu


1. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany będzie do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.

2. Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

a. datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
b. nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt,
c. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
d. nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu,
e. całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
f. termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu,
g. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
h. termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
i. okres objęty audytem zewnętrznym,
j. cel audytu zewnętrznego,
k. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
l. podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,m. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
n. ustalenia stanu faktycznego,
o. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
p. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
q. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
r. podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.

3. Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

VI. Oferta.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
W ofercie winna być podana CENA BRUTTO za przeprowadzenie audytu

VII. Opis części zamówienia – jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII. Wymagany termin realizacji.

Okres realizacji zlecenia: od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r.
Wyłoniony Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia wyboru oferty.

IX. Warunki Płatności.

Płatność zostanie zrealizowana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

X. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
K1 – Cena – maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt,
K2 – Ilość wykonanych audytów zewnętrznych w zakresie zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych finansowanych ze środków publicznych (im większa ilość tym wyższa punktacja przy czym po wykazaniu 10 dalsze audyty nie będą uwzględniane) – maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt,

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K1- Cena:
K1 = (Cmin:C) x 70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Cena musi być podana w wartości BRUTTO, w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K2 - Ilość wykonanych audytów zewnętrznych w zakresie zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych finansowanych ze środków publicznych:
K2 = Ilość wykonanych audytów x 3 pkt, przy czym po wykazaniu 10 dalsze audyty nie będą uwzględniane
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium ilości audytów, maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt

Przy ocenie będzie brana pod uwagę ilość wykonanych audytów zewnętrznych w zakresie zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych finansowanych ze środków publicznych, z podaniem źródła finansowania – nazwy podmiotu ogłaszającego konkurs.

XI. Informacje dodatkowe.

1. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom przedstawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel 668 359 109;

4. Pytania dotyczące zapytania ofertowego można również kierować pisemnie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Ofertę, kompletną wraz z załącznikami, opatrzoną podpisami i pieczęcią Wykonawcy, należy złożyć w formie elektronicznej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za ważne będą uznane wyłącznie oferty złożone w formancie PDF.

6. Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59, decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”.

7. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego.

10. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani poprzez upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” http://www.amazonki.poznan.pl/ .

11. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 30% wartości usługi.

12. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty.

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę.

14. Zamawiający przewiduje możliwość kontaktu i/lub spotkania z wybranymi wykonawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- swobodnej weryfikacji ofert, 

- unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

Załącznik do zapytania ofertowego:
1. Oświadczenie o bezstronności i niezależności oferenta - POBIERZ

Czytaj dalej...

Program XXV Ogólnopolskiej Spartakiady "Amazonek" 15-18.08.19r.

XXV Ogólnopolska Spartakiada  „AMAZONEK”
Poznań, 15 – 18 sierpnia 2019 roku

Czwartek, 15 sierpnia 2019 r.

Przyjazd uczestniczek i zakwaterowanie

Hotel CAMPING Malta, 61-036 Poznań, ul. Krańcowa 98, tel. (61) 876 62 03

14.00 - Obiad

15.00 - Trening łodzi smoczych – jezioro Maltańskie

18.30 - Grill

19.30 - Spotkanie organizacyjne

Piątek, 16 sierpnia 2019 r.

8.00 - 9.00 - Śniadanie

10.00 - Otwarcie XXV Ogólnopolskiej Spartakiady AMAZONEK – Hymn Amazonek.

11.30 - Zawody łodzi smoczych

14.00 - Obiad

15.30 - Nordic walking wokół jeziora Maltańskiego – ok. 5km

18.00 - Kolacja

Sobota, 17 sierpnia 2019 r.

8.00 - 9.00 - Śniadanie

10.00 - Zawody indywidualne

1 – zawody na ergometrach – sala F przy jeziorze

2 po przejściu na Camping rozpoczynamy zawody indywidualne (dart, rzuty do kosza, rzuty piłką do bramki, rzuty woreczkami do celu, podrzucanie lotki w wyznaczonym polu)

14.00 - Obiad

15.30 - Ciąg dalszy zawodów indywidualnych

18.00 - Kolacja

19.00 - Uroczyste wręczenie nagród ( medali i dyplomów )

Niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

8.00 - 9.00 - Śniadanie

10. 00 - Wyjazd uczestniczek

 

Numery telefonów do organizatora:

Helena Pawlak - 507-493-180

Beata Tietz – 509-780-210

spartakiada 2019 loga22.png

XXV Ogólnopolska Spartakiada AMAZONEK „Dąż do sprawności” współfinansowana jest ze środków PFRON oraz ze środków Miasta Poznania.

Czytaj dalej...

Spartakiada 2019 - Lista zakwalifikowanych Wyróżniony

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPARTAKIADĘ
15-18 SIERPNIA 2019
CAMPING MALTA UL. KRAŃCOWA 98 POZNAŃ
Poznań  Miasto Ogólna liczba Ilość
z poszcz.
Miast
Nazwisko Imię
1 Białystok 1 1 Doraczyńska Lucyna
2 2 Drozdowska  Joanna
3 3 Korolczuk Teresa
2 Bolesławiec 4 1 Chołost Genowefa
5 2 Gorczyca Franciszek
6 3 Jaślan Jadwiga
7 4 Michalak-Gorczyca Zdzisława
3 Chodzież 8 1 Bączek Mariola
9 2 Surma Ewa
10 3 Wac Krystyna
4 Dzierżoniów 11 1 Jurgała Jadwiga
12 2 Lipińska Elżbieta
13 3 Pilarczyk Lucyna
14 4 Stępień  Jadwiga
5 Gorzów
Wlkp.
15 1 Butrym Jolanta
16 2 Myszkowska Elżbieta
17 3 Sarnowska Danuta
6 Jarocin 18 1 Grygiel Józefa
19 2 Kręc Krystyna
20 3 Matuszak Grażyna
21 4 Pieszak Krystyna
7 Kalisz 22 1 Biadała Irena
23 2 Kokocińska Lidia
24 3 Marecka Bogna
25 4 Nawrocka Danuta
26 5 Sipka Wiesława
27 6 Spychalska Barbara
28 7 Wrzesińska Barbara
8 Kościan 29 1 Kaczor Wanda
30 2 Łuczak Felicja
31 3 Suchora Elżbieta
9 Krotoszyn 32 1 Chlebowska Katarzyna
33 2 Nawrot Halina
34 3 Stefańska Bernadeta
35 4 Marcisz Janina
10 Legnica 36 1 Dykas Bogumiła
37 2 Łosik Alicja
38 3 Szymańska Grażyna
39 4 Zienowicz Alina
11 Mysłowice 40 1 Dubiańska Barbara
41 2 Janecka Gabriela
42 3 Klimczok Gabriela
43 4 Warwas Irena
12 Nekla 44 1 Berger Teresa
45 2 Haremza Anna
46 3 Świdurska  Irena
47 4 Woźniak Stefania
13 Nowy Tomyśl 48 1 Hensche Barbara
49 2 Maćkowska Anna
50 3 Pięta Małgorzata
14 Olsztyn 51 1 Janowska Irena
52 2 Manek Barbara
53 3 Wolarz Marianna
15 Ostrów Wlkp. 54 1 Frąszczak Maria
55 2 Kostrzewa Marzena
56 3 Krawulska Grażyna
57 4 Skibińska Anna
16 Piła 58 1 Ciba Alicja
59 2 Herc Joanna
60 3 Moszyńska Anna
17 Piotrków Tryb. 61   Pabisiak Violetta
62   Rybak Grażyna
63   Sawicka Grażyna
18   64 1 Fijałkowska Danuta
Płock 65 2 Kowalewska Maria
  66 3 Miklaszewska Bożena
  67 4 Tomaszewska Bożenna
19 Poznań 68 1 Augustyniak Barbara
69 2 Banaszak Eugenia
70 3 Kałek Maria
71 4 Opatowicz Małgorzata
72 5 Stawska Barbara
73 6 Szwsedziuk Małgorzata
20 Skierniewice 74 1 Dzięgielewska Elżbieta
75 2 Kuś Krystyna Wanda
76 3 Popłońska Grażyna
21 Szamotuły 77 1 Cieślewicz Elżbieta
78 2 Gidaszewska Małgorzata
79 3 Janke Alina
80 4 Klimczewska Zofia
22 Szczecin 81 1 Drzazgowska Małgorzata
82 2 Popielewska Halina
83 3 Wiśniewska Danuta
84 4 Wójtowicz Karina
23 Szczecinek 85 1 Gajowniczek Irena
86 2 Olszewska Elżbieta
87 3 Szymańska Barbara
88 4 Wiśniewska Bogusława
24 Śrem 89 1 Jędroszkowiak Jolanta
90 2 Kazimierska Anna
91 3 Tyszer Halina
92 4 Zych Maria
25 Środa
Wlkp.
93 1 Bielawska Maria
94 2 Hałke Dorota
95 3 Ignasiak Małgorzata
96 4 Mikołajczak Grażyna
26 Świdnica 97 1 Chorągwicka Ewa
98 2 Lech  Violetta 
99 3 Rymanowska Aleksandra
100 4 Stec Grażyna
101 5 Szczęśniak Halina
102 6 Urbańska Małgorzata
103 7 Zając Kazimiera
27 Warszawa 104 1 Mardas Małgorzata
105 2 Wrzosek Mariola
28 Września 106 1 Fengler Zofia
107 2 Sylla  Maria
29 Zielona Góra 108 1 Czyż  Anna
109 2 Góra Elżbieta
110 3 Żardecka Cecylia

 

Czytaj dalej...

TREKKING W ZAKOPANEM 20-25.10.2019 R. - LISTA

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE
NA DRUGI TREKKING W ZAKOPANEM
W DNIACH 20-25.10.2019

PENSJONAT: ,,POD GIEWONTEM"
UL. SKIBÓWKI 35 A

UWAGA !

KONIECZNE JEST PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ KOPII AKTUALNEGO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OBU STRON ).
W PRZECIWNYM WYPADKU KONIECZNA BĘDZIE DOPŁATA DO PEŁNYCH KOSZTÓW POBYTU ( PONAD OPŁACONE 100 ZŁ )

Czytaj dalej...

TREKKINGI W REWALU - zakwalifikowane uczestniczki

TREKKING - REWAL - 15-20 WRZEŚNIA 2019 R.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE
NA TREKKING W REWALU
W DNIACH 15-20 WRZEŚNIA 2019
HOTEL: ,,SUNSET SPA"
UL. KLIFOWA 14 REWAL
LP NAZWISKO IMIĘ
1 Antczak Krystyna
2 Bujanowska Teresa
3 Duszczak Danuta
4 Grabarczyk Mirosława
5 Janduła Irena
6 Janecka Gabriela
7 Jasiurkowska Anna
8 Kabacińska Zofia
9 Kędryn Maria
10 Kostrzewa Marzena
11 Krasińska Renata
12 Krawczyk Mariola
13 Krawulska Grażyna
14 Kronenberger Krystyna
15 Kucharczyk Judyta
16 Kunicka Agnieszka
17 Lamenta - Aksamit Dorota
18 Mońka Marianna
19 Naruszewicz Lucja
20 Piasecka Genowefa
21 Polakiewicz Małgorzata
22 Pośpiech Grażyna
23 Reclik Elżbieta
24 Sadowska Bożena
25 Schneider Hanna
26 Staniszewska Krystyna
27 Szulik Teresa
28 Świergiel Elżbieta
29 Tietz Beata
30 Walkowiak Bogumiła
31 Walkowiak Ewa
32 Wicek Małgorzata
33 Woroch Danuta
34 Zubel Teresa
35 Żok Iwona

 

TREKKING - REWAL - 24-29 WRZEŚNIA 2019 R.

UWAGA !
KONIECZNE JEST PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ KOPII AKTUALNEGO
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OBU STRON).

W PRZECIWNYM WYPADKU KONIECZNA BĘDZIE DOPŁATA DO
PEŁNYCH KOSZTÓW POBYTU (PONAD OPŁACONE 100 ZŁ)

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE
NA DRUGI TREKKING W REWALU
W DNIACH 24-29 WRZEŚNIA 2019
HOTEL: ,,SUNSET SPA"
UL. KLIFOWA 14 REWAL
UWAGA !
KONIECZNE JEST PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ KOPII AKTUALNEGO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OBU STRON ).
W PRZECIWNYM WYPADKU KONIECZNA BĘDZIE DOPŁATA DO PEŁNYCH KOSZTÓW POBYTU ( PONAD OPŁACONE 100 ZŁ )
LP NAZWISKO I IMIĘ IMIĘ
1 Skorniak Maria
2 Anioł Halina
3 Bądyra Anna
4 Bąk Helena
5 Betlińska Elżbieta
6 Bieńkowska Krystyna
7 Boińska Jadwiga
8 Brzezińska Hanka
9 Gołębiewska Józefa
10 Gray Bożena
11 Hełmińska Ewelina
12 Kacprzak Renata
13 Kałek Maria
14 Kubaczyk Irena
15 Kurmin Grażyna
16 Lubera Anna
17 Manek Barbara
18 Mikołajczak Grażyna
19 Musiał Teresa
20 Oleś-Skubel Lidia
21 Pokora Danuta
22 Popiela Bożena
23 Rogala Grażyna
24 Skrzypińska Irena
25 Skwierawska Anna
26 Sufinowicz Lidia
27 Tater Jadwiga
28 Treumann Cecylia
29 Wasilak Teresa
30 Wechmann Krystyna
31 Woroch Lucjanna

 

PFRON-nowe logo.png

Trekkingi realizowane są w ramach projektu pn.: "Razem przez góry i doliny", który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...